www.teb.org Review:

Grup Cooperatiu TEB - El Grup Cooperatiu TEB té 4 centres especials de treball, i serveis de Llar-residencia i Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat Intel·lectual

 • http://www.teb.org/grup-teb/grup_teb/ Grup cooperatiu TEB - Som un Grup Cooperatiu format per 7 cooperatives (TEB Barcelona, TEB Vallès, TEB d’Habitatge, TEB Verd, TEB solucions, TEB Gestió, i una cooperativa de 2n grau, Taller Escola Barcelona) Treballem des dels principis i els valors cooperatius per aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Des que van iniciar el TEB un grup de famílies el 1968 hem anat construint un engranatge de centres especials de treball sense ànim de lucre, centres ocupacionals, serveis d’habitatge especialitzat, serveis d’inserció laboral, fundació tutelar, clubs esportius..., per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual vagin ocupant el lloc que es mereixen a la societat. En l’àmbit del treball, hem estat capaços de generar productes i serveis de qualitat per a que avui donen feina a 650 persones, de les quals 500 són persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment comptem amb 150 persones ateses en centres ocupacionals i 90 places de llar-residència i Servei de Suport a la Pròpia Llar.
 • http://www.teb.org/grup-teb/missio_visio/ Missió i visió | Grup Cooperatiu TEB - Integració social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual La qualitat d’una societat es mesura per la capacitat que té per atendre els col·lectius més vulnerables. La missió del Grup Cooperatiu TEB és aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual, i també donar suport a les seves famílies. Per això desenvolupem productes i serveis de qualitat. Creiem fermament en les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i en la necessitat de potenciar-les al màxim; també estem convençuts que perquè aquest esforç tingui fruits, cal que la societat construeixi un entorn inclusiu.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/ Cooperatives del grup | Grup Cooperatiu TEB - Un gran engranatge de cooperatives per la integració TEB Barcelona ha estat l’embrió a partir del qual s’ha anat desenvolupant el Grup Cooperatiu TEB. Un engranatge de cooperatives d’iniciativa social sense ànim de lucre que pretén atendre les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i donar suport a les seves famílies. La inserció laboral ha estat el motor a partir del qual s’han anat generant d’altres serveis d’atenció, especialment ocupacional, d’habitatge i d’oci, i també noves activitats laborals. L’arrelament al territori i la proximitat a la gestió han estat també motors de desenvolupament del Grup Cooperatiu, format per 7 cooperatives d’iniciativa social: TEB Barcelona, TEB d’Habitatge, TEB Gestió, TEB Solucions, TEB Verd, TEB Vallès i Taller Escola Barcelona, de segon grau.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-barcelona-centre-especial-de-treball/ TEB Barcelona | Grup Cooperatiu TEB - La cooperativa TEB Barcelona va néixer el 1974 al Barri de la Barceloneta. De mica en mica va anar ampliant la seva activitat a d’altres barris de Barcelona, i actualment compta amb dos centres a Sant Andreu, TEB/Estació i TEB/Sant Andreu i un altre al Verdum, TEB/Verdum. És a Sant Andreu on la cooperativa compta amb la seu principal, on també resideixen els serveis generals del Grup Cooperatiu, en un edifici de 8.000 m2 inaugurat l’any 2006. TEB Barcelona és titular d’un centre especial de treball (CET) i també de serveis de teràpia ocupacional (STO) i d’inserció (SOI). Centra la seva activitat productiva en els serveis industrials, en la fabricació de pintures (TColors) i en la fabricació d’eliminadors d’olors (TOdors) . Compta amb sales homologades per a la manipulació de productes cosmètics i també per a l’alimentació, i envasa i comercialització sals exòtiques (Salt&More)
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-valles/ TEB Vallès | Grup Cooperatiu TEB - Fidel al principi d’arrelament al territori del cooperativisme i el compromís amb les persones, TEB Vallès neix l’any 2000 per tal de L’origen de la cooperativa TEB Vallès és molt senzill: en els darrers anys, s’havien anat incorporant al centre especial de treball de TEB Barcelona moltes persones amb discapacitat intel·lectual procedents de la comarca del Vallès Occidental. Partint d’aquest fet i amb el suport de l’Ajuntament de Castellar del Vallès que va fer una cessió de terreny en el polígon de la ciutat, es posa en marxa TEB Vallès, que a banda de centre especial de treball, compta també amb serveis de teràpia ocupacional (STO) i d’inserció (SOI). Un exemple de la capacitat del cooperativisme d’arrelar al territori. Igual que TEB Barcelona, la seva activitat se situa en l’àmbit dels serveis industrials.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-dhabitatge/ TEB Habitatge | Grup Cooperatiu TEB - El futur de les persones amb discapacitat i el benestar de les seves famílies és ben present a la cooperativa des dels seus orígens. I entre les preocupacions, hi ha una de prioritària: què passarà quan les famílies no s’hi puguin fer càrrec. Amb aquesta previsió, i amb una actuació agosarada per part de la cooperativa, s’adquireixen dos habitatges a la Barceloneta que aviat es converteixen en llars de residència especialitzades en persones amb discapacitat intel·lectual. A partir d’aquí, un camí constant que ha donat lloc a 88 places residencials i de serveis d’assistència a la prìpia llar i a una cooperativa d’usuaris, TEB d’Habitatges, on les famílies, de manera solidària, troben plegades solucions als problemes d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-solucions/ TEB Solucions | Grup Cooperatiu TEB - La difícil conjuntura econòmica per la que travessa el País ha afectat fonamentalment a l’activitat industrial, que és la que representa més volum d’ocupació al Grup. TEB Solucions neix per desenvolupar tasques de serveis a la comunitat, difícilment deslocalitzables i ha experimentat un creixement important en els darrers anys. neteja general i especialitzada, destrucció de documents, repartiment a domicili… són feines que les entitats i les empreses necessiten i que permeten també una visualització i un contacte amb la societat del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-gestio/ TEB Gestió | Grup Cooperatiu TEB - El desenvolupament en el si d’un Grup Cooperatiu millora substancialment les competències i les capacitats de les cooperatives per separat. El Grup ha aportat també altres beneficis com són el fet de compartir els serveis d’administració i finances i de recursos humans i l’economia d’escala. Aquests serveis els presta la cooperativa TEB Gestió, on es concentra tot l’equip de direcció i d’administració.
 • http://www.teb.org/grup-teb/cooperatives-del-grup/teb-verd/ TEB Verd | Grup Cooperatiu TEB - La constant recerca de feines que s’adaptin a les capacitats del nostre col·lectiu han portat al Grup Cooperatiu TEB a impulsar una cooperativa que centri la seva activitat en l’àmbit mediambiental. Tenir cura de la natura potencia l’autoestima en moltes persones amb discapacitat intel·lectual i els permet un desenvolupament personal i professional. TEB Verd s’inicia amb tasques de jardineria i neteja i manteniment dels espais naturals i en els darrers anys ha fet el salt a l’agricultura ecològica amb el conreu de bolet de qualitat.
 • http://www.teb.org/grup-teb/reconeixements/ Reconeixements | Grup Cooperatiu TEB - En tot el recorregut que el TEB ha fet fins ara hem volgut fer molt d’èmfasi en la visualització de persones amb discapacitat. Els reconeixements institucionals que hem rebut són fruit d’un esforç molt important de tota l’organització i també un orgull per al nostre col·lectiu. 1994 TEB rep la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluya. 1996 El Excm. Alcalde de Barcelona atorga al president fundador de la Cooperativa, Josep Martínez de Foix, la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona. 1996 SM la Reina imposà a la nostra actual presidenta, Josi Llorenç, la Creu de la Solidaritat Social. 2000 La Presidenta del Grup TEB, Josi Llorenç rep la Medalla del President Macià que atorga la Generalitat de Catalunya.
 • http://www.teb.org/compromis_teb/amb_discapacitat/ Amb la discapacitat | Grup Cooperatiu TEB - El TEB de la lluita de les famílies perquè els seus fills i filles amb discapacitat intel·lectual trobessin el seu lloc a la societat. És per això que la nostra història camina en paral·lel amb la lluita d’aquest col·lectiu: per aconseguir millores socials, atenció mèdica adequada, ensenyament de qualitat, inserció laboral i social… La construcció col·lectiva i les complicitats entre familiars i diferents agents socials ha estat molt important en tot el nostre recorregut, per això hem participat sempre activament en organitzacions de defensa de la discapacitat intel·lectual. Dincat Organització fruit de la fusió d’APPS i Coordinadora de Tallers que aglutina les organitzacions que treballem per la discapacitat intel·lectual des de diferents àmbits: entitats que aglutinen les famílies, escoles d’educació especial, fundacions tutelars, entitats d’atenció precoç, entitats prestadores de serveis (CET, STO, SOI, Habitatge)… Al llarg de la història hem format part en diverses ocasions de les juntes directives de les dues organitzacions originàries i actualment participem activament en les sectorials d’habitatge, atenció diürna i laboral. AdintreBCN Associació de centres especials de treball de persones amb discapacitat intel·lectual que tenen com a denominador comú el treball en l’àmbit dels serveis mediambientals a la ciutat de Barcelona. L’objectiu principal és potenciar l’aplicació de criteris de discriminació positiva que afavoreixi l’ocupació estable i de qualitat d eles persones amb discapacitat i en particular de les persones amb discapacitat intel·lectual. En formen part Tundra, TEB Verd, SCCL, Barnaverd, SCCL, Gesis, SCCL i la Fundació Privada Tallers de Catalunya.
 • http://www.teb.org/compromis_teb/amb-lesport/ Amb l'esport | Grup Cooperatiu TEB - La pràctica de l’esport compleix dos funcions fonamentals per a les persones amb discapacitat intel·lectual: esdevé un espai de relació social i afavoreix la vida saludable. El TEB compta amb 4 clubs esportius (hoquei, petanca, futbol i ciclisme) i hem contribuït a impulsar entitats que fomenten l’esport i el lleure en les persones amb discapacitat intel·lectual: Federació ACELL Amb el nom d’Associació Catalana d’Esport i Lleure per a persones amb disminució psíquica fou creada als anys setanta, una primera entitat col.lectiva per tal d’impulsar l’esport dia a dia, partint de l’entrenament quotidià, oferint un servei complert i professionalitzat envers les persones amb disminució psíquica. Fins el juny de 1982, coincidint amb el traspàs de competències, no va ser legalment reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, i d’acord amb la legislació vigent, va gaudir de la consideració d’Agrupació Esportiva i, finalment, des de juny de 1997, gaudeix de la condició de Federació. Special Olympics Catalunya Aquesta entitat, que té com a objectiu la promoció de l’esport i el lleure en les persones amb discapacitat intel·lectual, va ser constituïda el 9 de febrer de 2005 i presentada en públic el 14 de març de 2005. Special Olympics Catalunya forma part del moviment internacional Special Olympics, fundat per Eunice Kennedy Shriver i amb seu a Washington. Aquest moviment està reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i està adherit als principis de la Carta Social Europea adoptada per el Consell d’Europa i subscrita a Torí (Itàlia) el 18 d’octubre de 1961, ratificada per Espanya el 29 d’abril de 1980.
 • http://www.teb.org/compromis_teb/amb-el-cooperativisme/ Amb el cooperativisme | Grup Cooperatiu TEB - El cooperativisme ens ha permès vincular la inserció social i laboral als valors cooperatius: l’autoajuda, la autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat. Les famílies que van impulsar TEB ho van tenir molt clar, calia lluitar des dels valors democràtics que representa la cooperativa. I així ho hem continuat fent, potenciant cada vegada més la intercooperació com a instrument eficaç per mantenir els llocs de treball de manera solidària. Participem activament en entitats que promouen el cooperativisme: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya És l’entitat que aglutina, representa i lidera les empreses cooperatives de treball a Catalunya. Al llarg de la història de la nostra entita, hi hem participat des de diferents vessants, especialment a la Sectorial d’Iniciativa Social. Actualment formem part del Consell Rector de l’organització, en uns moments en què més que mai cal posar per davant els valors de la cooperació i els principis de la democràcia econòmica per fer front a la situació de crisi. Aposta, Escola de Cooperativisme Tenim un compromís amb la formació cooperativa i per això som socis d’Aposta, és una escola de formació contínua. La missió d’Aposta és “Contribuir al desenvolupament de persones i empreses amb l’adquisició i retenció de les capacitats i habilitats necessàries per tal de millorar la seva carrera professional i la seva posició al mercat, impulsant i garantint els principis del cooperativisme, i prenent com a eix la persona”.
 • http://www.teb.org/compromis_teb/amb-la-qualitat-i-el-medi-ambient/ Amb la qualitat i el medi ambient | Grup Cooperatiu TEB - El Grup Cooperatiu TEB té com a propòsit garantir la qualitat dels serveis que realitza i els productes que elabora, acomplint amb tots els requisits legals i normatius, tant nacionals com comunitaris, que li són d'aplicació, aconseguir la plena satisfacció dels seus clients, treballadors i socis, i compatibilitzar la seva activitat amb el desenvolupament sostenible, integrant el respecte al medi ambient i el benestar social. La Direcció es compromet a impulsar la millora contínua de la qualitat en tota l'organització, declarant els següents principis: La Política de Qualitat de TEB està enfocada a aconseguir la satisfacció del client final, mitjançant la prestació de serveis o l'elaboració de productes segurs per a la salut i que donin compliment tant a les seves expectatives com a les disposicions legals vigents que li siguin aplicables. TEB es compromet a compatibilitzar l'activitat de l'empresa amb la seguretat dels treballadors i amb la protecció del medi ambient i del nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol tipus de contaminació que pogués originar-se per operacions degudes a la nostra activitat. La Qualitat és responsabilitat de tots els treballadors de TEB, qualsevol que sigui la seva posició en l'organització. Amb els nostres proveïdors, col·laboradors, administracions competents, treballadors i clients s'establiran relacions de cooperació i respecte mutus. El procés de millora de la qualitat serà continu, sistemàtic, ambiciós i basat en mesuraments i dades.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/ Productes propis | Grup Cooperatiu TEB - El TEB tenim fabricació i marques pròpies en diferents sectors d'activitats: agricultura ecològica, pintura escolar, solucions contra mala olor
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/alimentacio/ Bolet Ben Fet | Grup Cooperatiu TEB - Bolet Ben Fet està especialitzada en el conreu ecològic de xiitake i maitake. Es du a terme seguint un procés que reprodueix el cicle natural que fan els bolets als boscos, així com els principis de l’agricultura ecològica. La finalitat última és que quan nostres bolets arribin a la vostra taula es produeixi una eclosió de sentits: l’aroma de la terra, la textura exquisida, el tacte sedós… A Bolet Ben Fet ens agrada que assaboriu els bolets al màxim, gaudint-ne en tots els sentits. És per això que, malgrat que es poden trobar dessecats al mercat, nosaltres només els venem frescos i llestos per a consumir. L’ideal és consumir-los entre un i dos dies després de comprar-lo, mantenint-lo en nevera.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/saltmore/ Salt&More | Grup Cooperatiu TEB - Salt&More converteix la sal en una experiencia per als sentits. La Qualitat i la puresa de la nostra sal la unim a una varietat d’espècies i condiments que potenciel el gust dels seus plats i permet personalitzar-los d’una manera original. La sal marina natural pura 100% que utilitzem és rica en minerals i oligoelements i té un contingut en iode alt que contribueix a la salut de l’organisme.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/tcolors/ TColors | Grup Cooperatiu TEB - Els professionals de la nostra fàbrica de pintures tenen més de trenta anys d'experiència en el sector. Els nostres productes són respectuosos amb el medi ambient; estan formulats amb productes biodegradables que compleixen la normativa europea de productes per a infants. Treballem tant per a les principals marques comercials i de distribució com sota la nostra marca TColors.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/todors/ TOdors | Grup Cooperatiu TEB - “Una solució per a cada mal olor”. Amb aquest lema es dóna a conèixer TOdors, una línia de netejadors d’olors dissenyada especialment per a eliminar les males olors de les situacions quotidianes. Fabriquem per a les principals cadenes de distribució, tan i comptem amb 3 gammes d’eliminaolors específics: Llar (cuina, bany, saló i habitacions, tabac, mascotes, calçat), Mascotes (gats, gossos) i Sport (calçat, taquilles, guants i utillatge, casc)
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/productes-propis/byebyemosquito/ ByeByeMosquito | Grup Cooperatiu TEB - Un potent repel·lent de mosquits que actua tant a interiors com a exteriors. Està elaborat a base de citronella pura 100%. Està dissenyat especialment per poder-lo penjar a prop nostre, especialment a l’alçada de les cames, que és on solen actuar més els mosquits.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-industrials-centre-especial-de-treball/ Serveis industrials - Disposem de les instal·lacions, experiencia i personal per a cobrir les seves necesitats Disposem de 20.000 m2 d’instal·lacions industrials per donar resposta àgil a les necessitats dels nostres clients.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-industrials-centre-especial-de-treball/packaging-i-manipulat/ Packaging i manipulat | Grup Cooperatiu TEB - Embossat i retractilat Flexibilitat i versalitat en variació de formats d’embossat i retractilat, amb una capacitat instal·lada de 62 milions d’unitats al dia. La nostra maquinària permet incloure cartel·les publicitàries en cartró i plàstic, presentació única en el sector. Oferim la possiblitat de realitzar triple soldadura per garantir millor que qualsevol altre embossat del mercat la inviolabilitat del producte. Alta Freqüència El blíster és un dels envasos més coneguts del mercat, perquè permet exposar el producte de manera totalment transparent, i alhora garantir-ne la inviolabilitat. Assessorem en el procés de disseny de la maqueta, realització de motllos, etc. Posem a la disposició dels nostres clients una capacitat instal·lada de 140.000 unitats al dia per a envasats d’alta freqüència. Encolat Capacitat instal·lada de 65.000 unitats/dia Sleever Aquest sistema és ideal per fer agrupacions de productes per realitzar promocions i també com a precinte de seguretat, que evita que el producte sigui obert. Disposem de forn de vapor per tal que s’adapti bé a qualsevol tipus d’envàs i serveixi com a substitut de l’etiqueta.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-industrials-centre-especial-de-treball/sales-certificades-dalimentacio-i-cosmetica/ Sales certificades d'alimentació i cosmètica - Disposem de sales certificades tant per a envasat de productes cosmètics i de cura personal com per a la producción en cru d'aliments, amb certificat IFS.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-industrials-centre-especial-de-treball/enclavaments/ Enclavaments - Com a Centre Especial de Treball, disposem d’equips professionals preparats per rrealitzar l’activitat a les instal·lacions de l’empresa col·laboradora.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-industrials-centre-especial-de-treball/fabricacio-a-tercers/ Fabricació a tercers | Grup Cooperatiu TEB - Posem a disposició dels nostres clients, una experiència de més de 15 anys en la fabricació de productes per al gran consum: pintura escolar, eliminadors d’olors.
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-a-empreses-i-particulars/jardineria-i-serveis-ambientals/ Jardineria i serveis ambientals | Grup Cooperatiu TEB - 25 anys d’experiència en disseny i manteniment d’espais naturals. Un servei professional i proper que té en compte sempre els principis de la sostenibilitat
 • http://www.teb.org/productes-i-serveis/serveis-a-empreses-i-particulars/neteja/ Neteja | Grup Cooperatiu TEB - Oferim serveis de neteja dissenyats sempre al voltant de les necessitats de cada empresa, entitat o oficina. Comptem amb un sistema de Gestió de la qualitat certificat per Lloyd’s Register Quality Assurance, sota segons la norma ISO 9001:2008. (imatge ISO) Serveis: Neteja curosa dels equips de treball de l’oficina Passar mopa, encerar i polir terres. Eliminació de la pols de les superfícies horitzontals i també en alçada Neteja i desinfecció de lavabos i banys Neteja d’escales i ascensor Neteja d’elements d’il·luminació, sòcols, fusteria... Desinfecció de parets, envans Neteja d’equipaments d’aire condicionat i calefacció Vidres Serveis complementaris: Poliment de terres Recollida selectiva dels residus (enllaç a apartat Oficina Verda). Destrucció de documents.

  Country: 51.254.203.159, Europe, FR

  City: 2.3387 , France

 • Patricia Scott - Fantastic product for the price.

  I cannot believe that I got this product for such a small price ! I love this anti virus program and it definitely stays on top of what is going on with my pc.

 • Jonathan cudmore - It works, kind of.

  It does seem to work at reducing the need to shave but it does not completely remove the hair permanently. I had use it for over two years bought four refill cartridges as long as I used it weekly the hair did not come back. I stopped for three months and the hair did come back though there was less. I will continue to use.

 • Douglas M. Anthony - Really Works

  Tried several off the shelf products but none worked. Finally read about this product that had been sold in Europe for quite some time but was only recently approved for sale in the US. Problem was, I could not find it in any of the local stores. Decided to try Amazon and sure enough it was available there. After several years of dealing with nail fungus on both of my big toes, they are finally back to normal. No longer do I have to be embarrassed to go barefoot at the beach or wear flip flops to the store. This product really works!

 • Russ Hanush - Good for preetens

  Good info, but I work with high schoolers. This is really for younger, more impressionable students.

 • Amazon Customer - great video, great performances, almost great audio.....

  I would have given this dvd 5 stars if it weren't for the intermittantly annoying dropouts of the subwoofer audio channel which another reviewer also had complained about. Apparently they get around this flaw by only declaring it to be a 2-channel stereo mix, but the sub channel exists and does decode. I don't understand why they released it that way. Fix the sub audio channel and this would be a 5 Star purchase!

 • Allison Carr - Great trip thanks to Rick's advice

  There is so much than we never would have gotten to do or see without this book... I am SO glad my husband and I took the time to read it on the plane on the way to Rome. We only had 3 days there, so we really needed to plan carefully, and this book really helped us do that. We managed to accomplish everything on Rick's "Rome in 3 Days" guide, and more... totally wouldn't have been possible without his maps and secret tips.

 • Kindle Customer - Yuck.

  The ingredient list here is not correct. This new version contains red pepper, which made it intolerable for me. I am so disappointed.